dissabte, 11 d’octubre del 2008

ACREDITACIÓ TIC
Aquest proper dimarts 14 d’octubre, el Consell Tècnic de la Generalitat, aprovarà passar a Govern, el decret pel qual es regula l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació, per tant previsiblement, aquest decret s’aprovarà el proper dimarts 21 d’octubre.

Aquest Decret té per objecte regular els criteris i procediments que permetin obtenir una certificació acreditativa de la competència digital, denominada acreditació de coneixements i competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC).

Als efectes d’aquest Decret, es considera competència digital la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació que les persones despleguen en situacions reals per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència.

Per mitjà de l’ACTIC, el seu titular podrà acreditar, davant de qualsevol instància pública o privada, els seus coneixements i competències en tecnologies de la informació i la comunicació.

Mitjançant aquest Decret el Departament de Governació i Administracions Públiques inicia un procés de reconeixement de la transcendència que a l’actualitat tenen les tecnologies de la informació i la comunicació a la nostra societat.

Aquest reconeixement, era força reclamat pels especialistes del sector, per tant a partir d’ara serà freqüent veure a les ofertes de feina, coses com:

Es requereix:

Nivell C de català
Acreditació TIC
Carnet de conduir
Etc
Per a més informació: